Algemene Voorwaarden FitMasterFreddy Software

Ingangsdatum d.d. 1 juni 2017

Artikel 1: Begrippen
Laten we eerst alle moeilijke woorden voor je toelichten:

1.1 FitMasterFreddy: een merknaam en softwareproduct van het bedrijf Cariphy B.V., gevestigd op van Coehoornstraat 5, 5916 PH in Venlo, Nederland, met KvK nummer 57546991.
1.2 Klant: de (rechts)persoon die tegen betaling gebruik maakt van de producten van FitMasterFreddy.
1.3 Software: de door Cariphy B.V. aangeboden producten en diensten, die op licentiebasis worden aangeboden aan de klant.
1.4 Gebruiker: de (rechts)persoon die feitelijk gebruik maakt van de software van FitMasterFreddy. Dit kan de klant zijn, maar ook zijn medewerker, maat of zijn vennoot.
1.5 Server: de door Cariphy B.V. beheerde apparatuur met daarop geïnstalleerde software, die ervoor zorgt dat de software van FitMasterFreddy via een veilige verbinding en te allen tijde toegankelijk is voor de klant.
1.6 Feature: een functionaliteit in de software van FitMasterFreddy. Voorbeelden van features zijn de mogelijkheid om trainingsschema’s te maken en het cliëntenbeheer.
1.7 Button: een knop in de software van FitMasterFreddy, waar de gebruiker op kan klikken om een volgende stap in het softwareprogramma te maken.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten die door FitMasterFreddy worden aangegaan en al het geen door FitMasterFreddy aan derden wordt verstrekt.
2.2 Op deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de klant slechts beroep worden gedaan indien deze bedingingen door FitMasterFreddy schriftelijk zijn aanvaard. Indien de klant bepaalde inkoopvoorwaarden hanteert, zijn deze voor FitMasterFreddy niet bindend wanneer deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Wanneer zich een situatie voordoet tussen FitMasterFreddy en de klant die niet staat benoemd in deze Algemene Voorwaarden, dan zal de situatie door FitMasterFreddy worden beoordeeld naar de geest en strekking van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.4 Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de licentiemodellen/abonnementsvormen van FitMasterFreddy, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.5 Indien een of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden achteraf nietig of ongeldig blijken te zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer hebben we een overeenkomst met elkaar?

3.1 Via het registratieformulier op de website van FitMasterFreddy kan men een softwarelicentie aanvragen. De prijzen van deze producten staan vermeld op de website van FitMasterFreddy. Aan de registratie zijn geen opstartkosten of administratiekosten verbonden. Service en support zitten bij de softwarelicenties inbegrepen.
3.2 Wanneer men het registratieformulier op de website invult, worden deze Algemene Voorwaarden voorgelegd. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden geaccepteerd om de FitMasterFreddy registratie te kunnen voltooien.
3.3 Wanneer de registratie is voltooid, ontvangt men van FitMasterFreddy een e-mail met daarin een verificatielink. Wanneer deze verificatielink wordt aangeklikt wordt het FitMasterFreddy account geverifieerd, en kan de gebruiker inloggen via de website van FitMasterFreddy.
3.4 Wanneer de registratie is voltooid, kan de gebruiker inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord. De gebruiker heeft toegang tot alle functionaliteiten van de software en kan 10 cliënten gratis toevoegen. Wanneer een gebruiker 11 of meer cliënten wil toevoegen aan de software, dient de gebruiker zijn account te upgraden naar een ander licentietype/abonnement.
3.5 Wanneer men besluit om klant te worden van FitMasterFreddy, kan men via de ‘Upgrade’ button in de software aangeven of men gebruik wil maken van een licentietype waarvoor betaald dient te worden.. De verschillen in prijzen van deze softwarelicenties staan vermeld op de website van FitMasterFreddy.
3.6 Wanneer men het registratieformulier heeft ingevuld, deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, of een machtiging tot automatisch incasso heeft gegeven, komt een overeenkomst tot stand en wordt men klant van FitMasterFreddy voor een periode van onbepaalde tijd.

Artikel 4: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Zo gaan we om met aanbiedingen en andere exclusieve zaken

4.1 De klant staat te allen tijde in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan FitMasterFreddy verstrekte gegevens.
4.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van FitMasterFreddy zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij door FitMasterFreddy schriftelijk anders is aangegeven. Informatie op websites, in afbeeldingen, advertenties, offertes, reclamematerialen en dergelijke, zijn voor FitMasterFreddy niet bindend.
4.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken met medewerkers van FitMasterFreddy zijn alleen bindend wanneer deze toezeggingen of afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en zijn bevestigd door een medewerker van FitMasterFreddy.
4.4 Wanneer een klant kan of had moeten begrijpen dat een offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, achteraf een vergissing bevat, kan de klant geen rechten ontlenen aan deze offerte of aanbieding en heeft FitMasterFreddy het recht deze offerte of aanbieding te corrigeren of nietig te verklaren.
4.5 Aanbiedingen, offertes of onderdelen daarvan worden door FitMasterFreddy altijd op maat samengesteld en gelden niet voor toekomstige opdrachten en/of overeenkomsten.

Artikel 5: Tarieven
Hoe zit het met de kosten?

5.1 De prijzen voor een FitMasterFreddy licentie, zijn per software licentie, per gebruiker, per maand. De contractperiode loopt door totdat de periode schriftelijk wordt ontbonden door de gebruiker. Alle prijzen staan vermeld op de website van FitMasterFreddy.
5.2 De prijzen voor een FitMasterFreddy licentie, zijn inclusief 21% BTW en eventuele andere, door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen.
5.3 Wanneer er na het tot stand komen van een overeenkomst tussen FitMasterFreddy en de klant wijzigingen plaatsvinden in de prijzen van een licentie, zal FitMasterFreddy de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en is de klant bevoegd om de overeenkomst met FitMasterFreddy binnen 14 dagen na de wijziging of te ontbinden, tenzij de prijswijziging in het voordeel van de klant is.
5.4 Het recht tot ontbinding van de overeenkomst zoals genoemd in Artikel 5.3 geldt niet indien de verhoging wordt ingevoerd of veroorzaakt wegens gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving of wegens andere gronden die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorspellen waren, bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief of andere belasting- en accijnsverhogingen, milieuheffingen, koerswisselingen of uitzonderlijke prijsstijgingen van arbeid, grondstoffen, brandstoffen of energie.
5.5 Gegevens uit de administratie van FitMasterFreddy over eventuele door de klant verschuldigde bedragen aan FitMasterFreddy, gelden altijd als volledig bewijs, ook wanneer de klant tegenbewijs zou kunnen leveren.

Artikel 6: Facturatie en betaling
Hoe betaal je FitMasterFreddy en wanneer krijg je je factuur?

6.1 Betaling door de klant voor de softwarelicentie en diensten van FitMasterFreddy vindt plaats middels maandelijks automatische incasso.
6.2 Wanneer de klant een FitMasterFreddy licentie afneemt op basis van een maandcontract, worden de licentiekosten, nadat de klant hiervoor een SEPA machtiging heeft gegeven, maandelijks afgeschreven van de rekening van de klant middels automatisch incasso. Hiervan ontvangt de klant per mail elke maand een factuur.
6.3 Wanneer de klant heeft aangegeven dat hij een FitMasterFreddy licentie wil afnemen, maar liever niet wil betalen middels automatisch incasso of via internetbankieren, of hiertoe niet in de gelegenheid is, bestaat de mogelijkheid om op factuurbasis te betalen. De klant dient hiervoor binnen een periode van 14 dagen contact op te nemen met FitMasterFreddy, zodat FitMasterFreddy in samenspraak met de klant hiervoor een passende overeenkomst kan maken.
6.4 Betalingen via automatisch incasso worden elke maand, met uitzondering van de ingangsmaand van het contract, rond de 15e kalenderdag geïncasseerd.
6.5 Facturen worden elke maand, met uitzondering van de ingangsmaand van het contract, rond de 15e kalenderdag verzonden. De facturen worden per e-mail verzonden naar de klant, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen FitMasterFreddy en de klant.

Artikel 7: Uitblijven van betaling
Wat doen we als je te laat of helemaal niet betaald? (Foei!)

7.1 Wanneer een betaling niet kan worden geïncasseerd en/of voltooid wegens een oorzaak waarvoor de klant aansprakelijk is, bijvoorbeeld onvoldoende saldo, een opgezegde rekening of een geblokkeerde rekening, treedt een uiterste betalingstermijn van maximaal 15 dagen na factuurdatum in werking. FitMasterFreddy heeft te allen tijde het recht om de gehele vooruitbetaling, of een deel daarvan, te vorderen en/of op andere wijze te zorgen dat de betaling uiteindelijk toch tot stand zal komen.
7.2 Indien een betaling niet op tijd wordt ontvangen start FitMasterFreddy, na de verstrijking van de door FitMasterFreddy gestelde betalingstermijn, een aanmanings- en incassoprocedure. Daarnaast staakt FitMasterFreddy de te leveren diensten en de daarbij horende service en support. Wanneer een betaling niet tijdig wordt ontvangen, heeft FitMasterFreddy te allen tijde het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden.
7.3 Alle kosten die FitMasterFreddy maakt vanwege het starten van een aanmanings- en incassoprocedure, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan hand van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het daar uit volgend Besluit.
7.4 Het totale openstaande orderbedrag (afhankelijk van de door de klant gekozen contractperiode) is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling binnen de door FitMasterFreddy gestelde betalingstermijn. Dit geldt ook wanneer de klant in staat van faillissement raakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de klant wordt gelegd. Wanneer zich een van bovengenoemde situaties voordoet, is de klant verplicht om FitMasterFreddy hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. FitMasterFreddy is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen naar de klant op te schorten, totdat de betaling van het totale openstaande orderbedrag heeft plaatsgevonden en desnoods de overeenkomst tussen FitMasterFreddy en de klant te ontbinden.
7.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer de klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betalingsverplichting en evenmin bevoegd tot de verrekening van eventuele over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 8: Annulering en ontbinding
Hoe zeg je FitMasterFreddy op en wat doen we met de door jou ingevoerde gegevens?

8.1 De klant kan zijn overeenkomst met FitMasterFreddy maandelijks opzeggen. De klant is echter wel verplicht om de maand waarin hij opzegt nog te betalen.
8.2 Wanneer de klant zijn overeenkomst met FitMasterFreddy wil beëindigen dient hij dit schriftelijk aan te geven bij FitMasterFreddy. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail of een brief gericht aan FitMasterFreddy. Nadat FitMasterFreddy het verzoek van annulering of opzegging van de klant heeft ontvangen, ontvangt de klant van FitMasterFreddy een schriftelijke bevestiging van ontbinding van de overeenkomst.
8.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door FitMasterFreddy zijn alle resterende en/of nog openstaande termijnvorderingen meteen opeisbaar.
8.4 FitMasterFreddy kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden in navolgende gevallen: a. de klant/rechtspersoon staakt zijn bedrijfsvoering, wordt ontbonden of geliquideerd; b. klant is handelingsonbekwaam, onder bewind gesteld of heeft op andere manier het beheer over zijn vermogen verloren; c. het faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel uitgesproken c.q. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd dan wel uitgesproken. d. bij wanbetaling, bij schending intellectuele eigendom, bij schending vertrouwelijkheid en schending van gebruiksrechten. e. indien technische en/of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken.
8.5 Na beëindiging van een overeenkomst heeft de klant 30 dagen de tijd om schriftelijk om teruggave van de door hem ingevoerde, bewerkte en opgeslagen gegevens te verzoeken. Indien een verzoek daartoe uitblijft, heeft FitMasterFreddy het recht om deze gegevens uit veiligheidsoverwegingen na 30 dagen te vernietigen c.q. van haar server te verwijderen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom
Het was een hele klus om FitMasterFreddy te maken. Alles wat we hebben ontwikkeld is en blijft dan ook van ons, en dat houden we graag zo.

9.1 Het kopiëren, namaken of imiteren van de software van FitMasterFreddy en alle inhoud daarvan is ten strengste verboden. Ditzelfde geldt voor het verlenen van medewerking aan bovengenoemde handelingen. Wanneer dit toch gebeurt, is FitMasterFreddy bevoegd tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst, het eisen van een schadevergoeding en het doen van aangifte bij de daarvoor bevoegde autoriteiten.
9.2 Na het sluiten van de overeenkomst tussen FitMasterFreddy en de klant, krijgt de klant enkel het gebruiksrecht van de software van FitMasterFreddy en toegang tot de software van FitMasterFreddy en de daarbij behorende diensten als service en support. De periode van dit gebruiksrecht is afhankelijk van de door de klant gekozen contractperiode. De klant heeft het gebruiksrecht, op voorwaarde dat de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt binnen de door FitMasterFreddy gestelde betalingstermijn.
9.3 FitMasterFreddy heeft te allen tijde het recht om technische aanpassingen aan te brengen in de software van FitMasterFreddy. Het is de klant niet toegestaan bepaalde technische aanpassing te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
9.4 Rechten van eigendom en van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde software (inclusief de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen als algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, etc.), websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, behoren uitsluitend toe aan FitMasterFreddy en haar toeleveranciers.
9.5 De in het vorige sub artikel beschreven rechten van eigendom en rechten van intellectuele eigendommen gelden ook ten aanzien van specifiek voor de klant ontwikkelde software, websites, databestanden en/of andere materialen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid en gebruiksbeperkingen
Hoe zorgen we samen dat alle vertrouwelijke informatie in FitMasterFreddy ook vertrouwelijk blijft?

10.1 Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met FitMasterFreddy, erkent hij, en is hij zich ervan bewust, dat de software van FitMasterFreddy een vertrouwelijk karakter heeft. Alle (vertrouwelijke) informatie die de klant en/of gebruiker zelf invoert in de software van FitMasterFreddy (bijvoorbeeld informatie over cliënten, medewerkers en partners) is eigendom van de klant. FitMasterFreddy is niet aansprakelijk wanneer vertrouwelijke informatie door onzorgvuldigheid van de klant en/of gebruiker van de software van FitMasterFreddy, in verkeerde handen valt.
10.2 De software van FitMasterFreddy mag alleen worden gebruikt door de klant, zijn medewerkers, maten of vennoten, binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. Het gebruiksrecht is op geen enkele manier overdraagbaar aan derden. Bij schending van deze beperking van gebruiksrechten, heeft FitMasterFreddy het recht om haar diensten te staken, de overeenkomst te ontbinden en in rechte schadevergoeding te eisen.
10.3 Het gebruiken van de software van FitMasterFreddy voor de verwerking van gegevens ten behoeve van (rechts)personen die geen behandelovereenkomst of trainingsovereenkomst met klant hebben, of het opstellen van trainings- en/of voedingsschema’s voor (rechts)personen die geen behandelovereenkomst of trainingsovereenkomst met klant hebben, al dan niet tegen betaling, is ten strengste verboden. FitMasterFreddy behoudt zich alle rechten voor, waaronder het ontbinden van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en het in rechte eisen van schadevergoeding.
10.4 De klant zal zijn volle en onmiddellijke medewerking verlenen aan een door of namens FitMasterFreddy uit te voeren onderzoek wanneer bij FitMasterFreddy het gerechtvaardigde vermoeden is gerezen dat het kopieer-, namaak- en/of imitatieverbod zoals hierboven beschreven, is geschonden of de gebruiksbeperkingen niet zijn nageleefd. Onder die medewerking is inbegrepen dat klant toegang tot zijn gebouwen en systemen verschaft aan FitMasterFreddy of haar ondergeschikten.
10.5 Het is de klant niet toegestaan om gegevens en informatie die hij van FitMasterFreddy heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst openbaar te maken of anders te gebruiken dan voor intern gebruik. Het delen of doorspelen van informatie en/of gegevens met of aan andere bedrijven is niet toegestaan.

Artikel 11: Gebreken en reclame
Wat verwachten we van je als je een foutje tegenkomt in onze software?

11.1 Wanneer de klant een gebrek tegenkomt in de software van FitMasterFreddy dient de klant dit gebrek binnen bekwame tijd schriftelijk te reclameren. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van uiterlijk 2 weken nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Onder schriftelijk wordt verstaan in de vorm van een e-mail of in de vorm van een brief gericht aan FitMasterFreddy. Het niet-tijdig reclameren kan leiden tot vertraging van het herstel of het verlies van recht op herstel.
11.2 Na constatering van een tekortkoming in de software is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
11.3 Indien de klant reclameert, is hij verplicht FitMasterFreddy in de gelegenheid te stellen de software en de door klant gebruikte hardware te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen.
11.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
11.5 Is een reclame achteraf ongegrond, onterecht of nodeloos gebleken, zal klant de eventuele reiskosten, arbeidsuren en materiaalkosten alsnog moeten vergoeden.

Artikel 12: Wijziging en verbetering van de software
We doen er alles aan om onze software up-to-date te houden. Wat moet je hierover weten?

12.1 FitMasterFreddy spant zich in om de aangeboden software up-to-date te houden en aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen en behandelwijzen. Daarnaast zullen wijzigingen noodzakelijk zijn om de werking van de software en overige diensten te optimaliseren, aan te passen aan regelgeving en om eventuele fouten te herstellen.
12.2 Van eventuele wijzigingen of verbeteringen wordt de klant tijdig, per e-mail, op de hoogte gebracht. FitMasterFreddy kan niet garanderen dat eventuele fouten (kunnen) worden hersteld.
12.3 FitMasterFreddy spant zich in om wijzigingen en verbeteringen door te voeren zonder ingrijpende gevolgen voor de klant. Buitengebruikstelling van de software vindt zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats. FitMasterFreddy kan voor zulke buitengebruikstellingen, op wat voor tijdstip dan ook, niet aansprakelijk worden gesteld.
12.4 Ter verbetering van de beveiliging van persoonsgebonden gegevens behoudt FitMasterFreddy zich het recht voor om toegangscodes naar eigen inzicht te veranderen. Uiteraard wordt de klant van dit voornemen tijdig op de hoogte gebracht per e-mail.
12.5 Omdat de software en de diensten van FitMasterFreddy aan meerdere gebruikers worden geleverd, is het niet mogelijk om voor een of meerdere specifieke klanten af te zien van deze verbeteringen of wijzigingen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen FitMasterFreddy en de klant.

Artikel 13: Technische aansprakelijkheid
Wat we doen als er per ongeluk iets stuk gaat.

13.1 FitMasterFreddy streeft naar optimale dienstverlening, zover de huidige techniek, regelgeving en overige omstandigheden dit mogelijk maken. Ondanks dat FitMasterFreddy de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten behoeve van de klant, is het onmogelijk om op voorhand alle technische problemen, storingen en gebreken in de software of overige diensten uit te sluiten of te voorkomen.
13.2 Daarom kan FitMasterFreddy geen garantie geven met betrekking tot een onbeperkte, permanente en beveiligde toegang en gebruik van haar software en overige diensten (zonder onderbrekingen, fouten of gebreken) en ziet FitMasterFreddy zich genoodzaakt enige aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van gegevens ter zake uit te sluiten.
13.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het goed functioneren van de hardware (laptops, computers, tablets, smartphones, printers, etc.), de voor de software benodigde systeemvereisten, de internetverbinding en voor de aansluiting op het energienetwerk.
13.4 FitMasterFreddy kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies van gegevens of uitval van de software en de toegang daartoe door een verkeerde toepassing of onoordeelkundig gebruik van haar software en platformdienst door klant of door onjuistheden in door klant gebruikte en ingebrachte gegevens.
13.5 FitMasterFreddy is niet aansprakelijk wanneer vertrouwelijke informatie door onzorgvuldig technisch handelen van de klant en/of gebruiker van de software van FitMasterFreddy, in verkeerde handen valt.
13.6 FitMasterFreddy kan niet garanderen dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wel dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
13.7 In geval van aansprakelijkheid van FitMasterFreddy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is deze beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs op jaarbasis (excl. BTW). Schade wegens verlies van gegevens, gederfde winst, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen of verminderde goodwill is uitgesloten.

Artikel 14: Inhoudelijke aansprakelijkheid
Wat we doen als er iets niet blijkt te kloppen in onze software.

14.1 De in de software en databases aangeboden informatie, behandelprogramma’s, trainings- en voedingsschema’s, hetzij als tekst of in de vorm van afbeeldingen, werden en worden door FitMasterFreddy en de aan haar verbonden experts met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en aangeboden. Ondanks deze expertise, zorg en aandacht is het vanwege de omvang en complexiteit van de materie toch mogelijk dat de inhoud van de software en databases fouten bevat of onvolledig is. FitMasterFreddy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met de inhoud van de aangeboden software en databases. Daaronder mede begrepen de eventuele schade die voortvloeit of enig verband houdt met de eventuele onmogelijkheid de software en databases te kunnen raadplegen.
14.2 Tijdens het samenstellen, uitbreiden en updaten van de software en databases maken de experts van FitMasterFreddy gebruik van diverse apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen. Het is onvermijdelijk gebleken dat apparaten, hulpmiddelen en/of grondstoffen expliciet zowel als impliciet genoemd worden of in beeld worden gebracht. Hieruit mag de klant niet afleiden dat FitMasterFreddy de deugdelijkheid of onfeilbaarheid van de producten in kwestie garandeert. Dat is enkel aan de producenten en hun tussenpersonen zelf voorbehouden. FitMasterFreddy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt of enig verband houdt met door de klant gebruikte apparaten, hulpmiddelen en/of grondstoffen.
14.3 Ook mag de klant uit bovengenoemd gebruik van apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen niet afleiden dat er behalve de genoemde apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen producten geen alternatieven voor deze producten in de markt zijn die evenzeer voor het voorziene doel zouden kunnen voldoen. Aangezien de klant alleen verantwoordelijk is voor het gebruik van deze producten, wenst FitMasterFreddy op geen enkele manier de vrije keuze van de klant te beïnvloeden.

Artikel 15: Overmacht
Wat we doen als er iets gebeurt waar wij helemaal niets aan kunnen doen.

15.1 Indien FitMasterFreddy door overmacht is verhinderd in de nakoming van haar verplichtingen c.q. in de nakoming van de overeenkomst kan FitMasterFreddy daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
15.2 Onder overmacht is in ieder geval (naar gelang de definitie van overmacht in wet en jurisprudentie) te verstaan: storingen van internet, computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten; stroomstoringen en brand; stakingen of bezettingen; stormen of overstromingen; overheidsmaatregelen; oorlog en oorlogsgevaar; ongeval en ziekte van personeel; identieke overmacht bij toeleveranciers.
15.3 Indien de overmacht langer duurt dan een periode van 2 maanden, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16: Advisering en gebruiksaanwijzingen
Wat we adviseren is altijd wetenschappelijk onderbouwd, maar zelfs de beste wetenschappers maken wel eens een foutje danwel hebben zij voortschrijdend inzicht. Wat doen we als onze adviezen niet correct blijken te zijn?

16.1 FitMasterFreddy geeft alleen haar adviezen om de klant verder te helpen met zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing om er zeker van te zijn dat de adviezen correct zijn. Alle adviezen die FitMasterFreddy geeft, die FitMasterFreddy doet in bijvoorbeeld de software, de handleiding, op de website, via de telefoon, per e-mail, in blogs, via social media en via alle andere mogelijke kanalen, zijn geheel vrijblijvend en worden door FitMasterFreddy verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
16.2 Alle informatie, gebruiks- en onderhoudsregels in de FitMasterFreddy handleidingen en in de FitMasterFreddy instructievideo’s zijn wel bindende aanwijzingen en maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17: Slotbepalingen
Tot slot willen de juristen die dit ingewikkelde stuk hebben opgesteld nog het volgende met je delen…

17.1 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar FitMasterFreddy is gevestigd, tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden vermeld.
17.2 Op alle overeenkomsten die door FitMasterFreddy worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen tussen FitMasterFreddy en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond-NL, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is FitMasterFreddy bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.
17.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, al dan niet op afstand, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
17.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft FitMasterFreddy te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van de opdrachtnemers van FitMasterFreddy werken.
17.6 FitMasterFreddy is bevoegd persoonsgegevens van de klant aan politie, justitie en andere rechthebbenden te verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht.
17.7 Indien een van vorenstaande bepalingen in strijd is met wet- en/of regelgeving blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

© FitMasterFreddy Venlo, 2017

Voor en door professionals

Onze software wordt ontwikkeld door een wetenschappelijk geschoold team van health en fitness professionals.

Probeer de software van FitMasterFreddy gratis uit!

Direct aan de slag

Op naar Redbull Rollercoaster, Dew Tour, X-games & Woodward!

Candy is weer op het vliegveld! Dit keer voor een wat langere trip. De afgelopen weken waren te gek en (voor de start van de zomer) toch redelijk rustig. Candy heeft wat wedstrijden overgeslagen...

Lees meer »

Hulp nodig?

Ons Service & Support team staat elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur voor je klaar.

   support@fitmasterfreddy.com
   085 - 487 59 00

Direct contact met FitMasterFreddy