UPDATE: Wij gaan vanaf nu verder onder de naam FitMasterFreddy Lees het persbericht

Algemene Voorwaarden Inspire/Excite Software

Ingangsdatum d.d. 1 september 2015

Artikel 1: Begrippen

Laten we eerst alle moeilijke woorden voor je toelichten:

1.1 Inspire/Excite: een product van het bedrijf Cariphy B.V., gevestigd op van Coehoornstraat 5, 5916 PH in Venlo, Nederland, met KvK nummer 57546991.
1.2 Klant: de (rechts)persoon die tegen betaling gebruik maakt van de producten van Inspire/Excite.
1.3 Software: de door Inspire/Excite aangeboden producten en diensten, die op licentiebasis worden aangeboden aan de klant.
1.4 Gebruiker: de (rechts)persoon die feitelijk gebruik maakt van de software van Inspire/Excite. Dit kan de klant zijn, maar ook zijn medewerker, maat of zijn vennoot.
1.5 Server: de door Inspire/Excite beheerde apparatuur met daarop geïnstalleerde software, die ervoor zorgt dat de software van Inspire/Excite via een veilige verbinding en te allen tijde toegankelijk is voor de klant.
1.6 Feature: een functionaliteit in de software van Inspire/Excite. Voorbeelden van features zijn de agenda, het cliëntenbeheer en het gebruikersbeheer.
1.7 Button: een knop in de software van Inspire/Excite, waar de gebruiker op kan klikken om een volgende stap in het softwareprogramma te maken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten die door Inspire/Excite worden aangegaan en al het geen door Inspire/Excite aan derden wordt verstrekt.
2.2 Op deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de klant slechts beroep worden gedaan indien deze bedingingen door Inspire/Excite schriftelijk zijn aanvaard. Indien de klant bepaalde inkoopvoorwaarden hanteert, zijn deze voor Inspire/Excite niet bindend wanneer deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Wanneer zich een situatie voordoet tussen Inspire/Excite en de klant die niet staat benoemd in deze Algemene Voorwaarden, dan zal de situatie door Inspire/Excite worden beoordeeld naar de geest en strekking van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.4 Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de licentiemodellen van Inspire/Excite, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.5 indien een of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden achteraf nietig of ongeldig blijken te zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer hebben we een overeenkomst met elkaar?

3.1 Via het registratieformulier op de website van Inspire/Excite kan men de softwarelicenties Inspire en/of Excite aanvragen. De prijzen van deze producten staan vermeld op de website van Inspire/Excite. Aan de registratie zijn geen opstartkosten of administratiekosten verbonden. Service en support zitten bij de softwarelicenties Inspire en Excite inbegrepen.
3.2 Wanneer men het registratieformulier op de website invult, worden deze Algemene Voorwaarden voorgelegd. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden geaccepteerd om de Inspire/Excite registratie te kunnen voltooien.
3.3 Wanneer de registratie is voltooid, ontvangt men van Inspire/Excite een e-mail met daarin een link om de software van Inspire/Excite te downloaden, inclusief een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
3.4 Wanneer de registratie op de website van Inspire/Excite is voltooid, krijgt men voor een periode van 14 dagen gratis toegang tot de softwarelicentie Excite. In deze 14 dagen kan men Excite verkennen om te kijken of de software van Inspire/Excite voldoet aan de wensen. Na de proefperiode van 14 dagen wordt de Excite licentie automatisch omgezet naar een Free licentie. Dit is een gratis versie waarin bepaalde features van de software zijn beperkt. Zie ook Artikel 16: Wat is Free?
3.5 Wanneer men besluit om klant te worden van Inspire/Excite, kan men via de ‘Upgrade’ button in de software aangeven of men gebruik wil maken van Inspire of Excite. De verschillen in features en prijzen van deze softwarelicenties staan vermeld op de website van Inspire/Excite. Via de ‘Upgrade’ button in de software geef men tevens aan of men de gewenste Inspire/Excite licentie wil afnemen middels een maandcontract via automatisch incasso, of dat men vooruit wil betalen voor de periode van een half jaar (inclusief 4% korting) of voor de periode van een jaar (inclusief 8% korting). Voor een maandcontract wordt gevraagd om Inspire/Excite te machtigen om maandelijks een bepaald bedrag af te schrijven middels automatisch incasso. Wanneer men besluit om vooruit te betalen, dient men direct af te rekenen via internetbankieren.
3.6 Wanneer men het registratieformulier heeft ingevuld, deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, of een machtiging tot automatisch incasso heeft gegeven en/of een vooruitbetaling heeft gedaan via internetbankieren, komt een overeenkomst tot stand en wordt men klant van Inspire/Excite voor de overeengekomen periode.

Artikel 4: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Zo gaan we om met aanbiedingen en andere exclusieve zaken

4.1 De klant staat te allen tijde in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Inspire/Excite verstrekte gegevens.
4.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Inspire/Excite zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij door Inspire/Excite schriftelijk anders is aangegeven. Informatie op websites, in afbeeldingen, advertenties, offertes, reclamematerialen en dergelijke, zijn voor Inspire/Excite niet bindend.
4.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken met medewerkers van Inspire/Excite zijn alleen bindend wanneer deze toezeggingen of afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en zijn bevestigd door een medewerker van Inspire/Excite.
4.4 Wanneer een klant kan of had moeten begrijpen dat een offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, achteraf een vergissing bevat, kan de klant geen rechten ontlenen aan deze offerte of aanbieding en heeft Inspire/Excite het recht deze offerte of aanbieding te corrigeren of nietig te verklaren.
4.5 Aanbiedingen, offertes of onderdelen daarvan worden door Inspire/Excite altijd op maat samengesteld en gelden niet voor toekomstige opdrachten en/of overeenkomsten.

Artikel 5: Tarieven

Hoe zit het met de kosten?

5.1 De prijzen voor een Inspire of een Excite licentie, zijn per software licentie, per gebruiker. De contractperiode loopt, afhankelijk van de keuze van de klant, per maand, per half jaar of per jaar. Alle prijzen en mogelijkheden met betrekking tot de verschillende contractperiodes, staan vermeld op de website van Inspire/Excite.
5.2 De prijzen voor een Inspire of een Excite licentie, zijn exclusief BTW en eventuele andere, door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen.
5.3 Wanneer er na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Inspire/Excite en de klant wijzigingen plaatsvinden in de prijzen van een Inspire of een Excite licentie, zal Inspire/Excite de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en is de klant bevoegd om de overeenkomst met Inspire/Excite binnen 14 dagen na de wijziging te ontbinden, tenzij de prijswijziging in het voordeel van de klant is.
5.4 Het recht tot ontbinding van de overeenkomst zoals genoemd in Artikel 5.3 geldt niet indien de verhoging wordt ingevoerd of veroorzaakt wegens gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving of wegens andere gronden die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorspellen waren, bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief of andere belasting- en accijnsverhogingen, milieuheffingen, koerswisselingen of uitzonderlijke prijsstijgingen van arbeid, grondstoffen, brandstoffen of energie.
5.5 Gegevens uit de administratie van Inspire/Excite over eventuele door de klant verschuldigde bedragen aan Inspire/Excite, gelden altijd als volledig bewijs, ook wanneer de klant tegenbewijs zou kunnen leveren.

Artikel 6: Facturatie en betaling

Hoe betaal je Inspire/Excite en wanneer krijg je je factuur?

6.1 Betaling door de klant voor de softwarelicentie en diensten van Inspire/Excite op basis van een maandcontract, vindt plaats middels automatische incasso.
6.2 Wanneer de klant een Inspire of een Excite licentie wil afnemen op basis van een maandcontract, worden de licentiekosten, nadat de klant hiervoor een machtiging heeft gegeven, maandelijks afgeschreven van de rekening van de klant middels automatisch incasso. Hiervan ontvangt de klant per mail elke maand een factuur.
6.3 Wanneer de klant een Inspire of een Excite licentie wil afnemen op basis van een halfjaarcontract of een jaarcontract, dient de klant direct te betalen via internetbankieren. De klant ontvangt dan maximaal vijf werkdagen later zijn factuur.
6.4 Wanneer de klant heeft aangegeven dat hij een Inspire of een Excite licentie wil afnemen, maar liever niet wil betalen middels automatisch incasso of via internetbankieren, of hiertoe niet in de gelegenheid is, bestaat de mogelijkheid om op factuurbasis te betalen. De klant dient hiervoor binnen een periode van 14 dagen contact op te nemen met Inspire/Excite, zodat Inspire/Excite in samenspraak met de klant hiervoor een passende overeenkomst kan maken.
6.5 Betalingen via automatisch incasso worden elke maand, met uitzondering van de ingangsmaand van het contract, rond de 15e kalenderdag geïncasseerd.
6.6 Facturen worden elke maand, met uitzondering van de ingangsmaand van het contract, rond de 15e kalenderdag verzonden. De facturen worden per e-mail verzonden naar de klant, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen Inspire/Excite en de klant.

Artikel 7: Uitblijven van betaling

Wat doen we als je te laat of helemaal niet betaald? (Foei!)

7.1 Wanneer een betaling niet kan worden geïncasseerd en/of voltooid wegens een oorzaak waarvoor de klant aansprakelijk is, bijvoorbeeld onvoldoende saldo, een opgezegde rekening of een geblokkeerde rekening, treedt een uiterste betalingstermijn van maximaal 15 dagen na factuurdatum in werking. Inspire/Excite heeft te allen tijde het recht om de gehele vooruitbetaling, of een deel daarvan, te vorderen en/of op andere wijze te zorgen dat de betaling uiteindelijk toch tot stand zal komen.
7.2 Indien een betaling niet op tijd wordt ontvangen start Inspire/Excite, na de verstrijking van de door Inspire/Excite gestelde betalingstermijn, een aanmanings- en incassoprocedure. Daarnaast staakt Inspire/Excite de te leveren diensten en de daarbij horende service en support. Wanneer een betaling niet tijdig wordt ontvangen, heeft Inspire/Excite te allen tijde het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden.
7.3 Alle kosten die Inspire/Excite maakt vanwege het starten van een aanmanings- en incassoprocedure, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan hand van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het daar uit volgend Besluit.
7.4 Het totale openstaande orderbedrag (afhankelijk van de door de klant gekozen contractperiode) is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling binnen de door Inspire/Excite gestelde betalingstermijn. Dit geldt ook wanneer de klant in staat van faillissement raakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de klant wordt gelegd. Wanneer zich een van bovengenoemde situaties voordoet, is de klant verplicht om Inspire/Excite hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Inspire/Excite is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen naar de klant op te schorten, totdat de betaling van het totale openstaande orderbedrag heeft plaatsgevonden en desnoods de overeenkomst tussen Inspire/Excite en de klant te ontbinden.
7.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer de klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betalingsverplichting en evenmin bevoegd tot de verrekening van eventuele over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 8: Annulering en ontbinding

Hoe zeg je Inspire/Excite op en wat doen we met de door jou ingevoerde gegevens?

8.1 Wanneer de klant heeft gekozen voor een maandcontract, mag de klant zijn overeenkomst met Inspire/Excite maandelijks opzeggen. De klant is echter wel verplicht om de maand waarin hij opzegt nog te betalen.
8.2 Wanneer de klant heeft gekozen voor een contractperiode van een half jaar of een jaar inclusief korting, is het niet mogelijk om de overeenkomst voor het einde van de contractperiode te ontbinden. Wanneer de contractperiode van een half jaar of van een jaar is verstreken, wordt de licentie automatisch per maand verlengd en vervalt de korting. Vanaf dat moment heeft de klant het recht om zijn overeenkomst met Inspire/Excite maandelijks op te zeggen. De klant is echter wel verplicht om de maand waarin hij opzegt nog te betalen.
8.3 Wanneer de klant heeft gekozen voor een contractperiode van een half jaar of een jaar en de licentie verandert naar een maandelijkse licentie dan heeft Inspire/Excite het recht om de tot dan bestaande korting te wijzigen en de korting die bij een maandlicentie van kracht is toe te passen vanaf de licentiewijziging.
8.4 Wanneer de klant zijn overeenkomst met Inspire/Excite wil beëindigen dient hij dit schriftelijk aan te geven bij Inspire/Excite. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail of een brief gericht aan Inspire/Excite. Nadat Inspire/Excite het verzoek van annulering of opzegging van de klant heeft ontvangen, ontvangt de klant van Inspire/Excite een schriftelijke bevestiging van ontbinding van de overeenkomst.
8.5 Bij ontbinding van de overeenkomst door Inspire/Excite zijn alle resterende en/of nog openstaande termijnvorderingen meteen opeisbaar.
8.6 Inspire/Excite kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden in navolgende gevallen: a. de klant/rechtspersoon staakt zijn bedrijfsvoering, wordt ontbonden of geliquideerd; b. klant is handelingsonbekwaam, onder bewind gesteld of heeft op andere manier het beheer over zijn vermogen verloren; c. het faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel uitgesproken c.q. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd dan wel uitgesproken. d. bij wanbetaling, bij schending intellectuele eigendom, bij schending vertrouwelijkheid en schending van gebruiksrechten. e. indien technische en/of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken.
8.7 Na beëindiging van een overeenkomst heeft de klant 30 dagen de tijd om schriftelijk om teruggave van de door hem ingevoerde, bewerkte en opgeslagen gegevens te verzoeken. Indien een verzoek daartoe uitblijft, heeft Inspire/Excite het recht om deze gegevens uit veiligheidsoverwegingen na 30 dagen te vernietigen c.q. van haar server te verwijderen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom

Het was een hele klus om Inspire/Excite te maken. Alles wat we hebben ontwikkeld is en blijft dan ook van ons, en dat houden we graag zo.

9.1 Het kopiëren, namaken of imiteren van de software van Inspire/Excite en alle inhoud daarvan is ten strengste verboden. Ditzelfde geldt voor het verlenen van medewerking aan bovengenoemde handelingen. Wanneer dit toch gebeurt, is Inspire/Excite bevoegd tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst, het eisen van een schadevergoeding en het doen van aangifte bij de daarvoor bevoegde autoriteiten.
9.2 Na het sluiten van de overeenkomst tussen Inspire/Excite en de klant, krijgt de klant enkel het gebruiksrecht van de software van Inspire/Excite en toegang tot de software van Inspire/Excite en de daarbij behorende diensten als service en support. De periode van dit gebruiksrecht is afhankelijk van de door de klant gekozen contractperiode. De klant heeft het gebruiksrecht, op voorwaarde dat de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt binnen de door Inspire/Excite gestelde betalingstermijn.
9.3 Inspire/Excite heeft te allen tijde het recht om technische aanpassingen aan te brengen in de software van Inspire/Excite. Het is de klant niet toegestaan bepaalde technische aanpassing te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
9.4 Rechten van eigendom en van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde software (inclusief de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen als algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, etc.), websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, behoren uitsluitend toe aan Inspire/Excite en haar toeleveranciers.
9.5 De in het vorige subartikel beschreven rechten van eigendom en rechten van intellectuele eigendommen gelden ook ten aanzien van specifiek voor de klant ontwikkelde software, websites, databestanden en/of andere materialen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid en gebruiksbeperkingen

Hoe zorgen we samen dat alle vertrouwelijke informatie in Inspire/Excite ook vertrouwelijk blijft?

10.1 Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met Inspire/Excite, erkent hij, en is hij zich ervan bewust, dat de software van Inspire/Excite een vertrouwelijk karakter heeft. Alle (vertrouwelijke) informatie die de klant en/of gebruiker zelf invoert in de software van Inspire/Excite (bijvoorbeeld informatie over cliënten, medewerkers en partners) is eigendom van de klant. Inspire/Excite is niet aansprakelijk wanneer vertrouwelijke informatie door onzorgvuldigheid van de klant en/of gebruiker van de software van Inspire/Excite, in verkeerde handen valt.
10.2 De software van Inspire/Excite mag alleen worden gebruikt door de klant, zijn medewerkers, maten of vennoten, binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. Het gebruiksrecht is op geen enkele manier overdraagbaar aan derden. Bij schending van deze beperking van gebruiksrechten, heeft Inspire/Excite het recht om haar diensten te staken, de overeenkomst te ontbinden en in rechte schadevergoeding te eisen.
10.3 Het gebruiken van de software van Inspire/Excite voor de verwerking van gegevens ten behoeve van (rechts)personen die geen behandelovereenkomst of trainingsovereenkomst met klant hebben, of het opstellen van trainings- en/of voedingsschema’s voor (rechts)personen die geen behandelovereenkomst of trainingsovereenkomst met klant hebben, al dan niet tegen betaling, is ten strengste verboden. Inspire/Excite behoudt zich alle rechten voor, waaronder het ontbinden van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en het in rechte eisen van schadevergoeding.
10.4 De klant zal zijn volle en onmiddellijke medewerking verlenen aan een door of namens Inspire/Excite uit te voeren onderzoek wanneer bij Inspire/Excite het gerechtvaardigde vermoeden is gerezen dat het kopieer-, namaak- en/of imitatieverbod zoals hierboven beschreven, is geschonden of de gebruiksbeperkingen niet zijn nageleefd. Onder die medewerking is inbegrepen dat klant toegang tot zijn gebouwen en systemen verschaft aan Inspire/Excite of haar ondergeschikten.
10.5 Het is de klant niet toegestaan om gegevens en informatie die hij van Inspire/Excite heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst openbaar te maken of anders te gebruiken dan voor intern gebruik. Het delen of doorspelen van informatie en/of gegevens met of aan andere bedrijven is niet toegestaan.

Artikel 11: Gebreken en reclame

Wat verwachten we van je als je een foutje tegenkomt in onze software?

11.1 Wanneer de klant een gebrek tegenkomt in de software van Inspire/Excite dient de klant dit gebrek binnen bekwame tijd schriftelijk te reclameren. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van uiterlijk 2 weken nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Onder schriftelijk wordt verstaan in de vorm van een e-mail of in de vorm van een brief gericht aan Inspire/Excite. Het niet-tijdig reclameren kan leiden tot vertraging van het herstel of het verlies van recht op herstel.
11.2 Na constatering van een tekortkoming in de software is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
11.3 Indien de klant reclameert, is hij verplicht Inspire/Excite in de gelegenheid te stellen de software en de door klant gebruikte hardware te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen.
11.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
11.5 Is een reclame achteraf ongegrond, onterecht of nodeloos gebleken, zal klant de eventuele reiskosten, arbeidsuren en materiaalkosten alsnog moeten vergoeden.

Artikel 12: Wijziging en verbetering van de software

We doen er alles aan om onze software up-to-date te houden. Wat moet je hierover weten?

12.1 Inspire/Excite spant zich in om de aangeboden software up-to-date te houden en aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen en behandelwijzen. Daarnaast zullen wijzigingen noodzakelijk zijn om de werking van de software en overige diensten te optimaliseren, aan te passen aan regelgeving en om eventuele fouten te herstellen.
12.2 Van eventuele wijzigingen of verbeteringen wordt de klant tijdig, per e-mail, op de hoogte gebracht. Inspire/Excite kan niet garanderen dat eventuele fouten (kunnen) worden hersteld.
12.3 Inspire/Excite spant zich in om wijzigingen en verbeteringen door te voeren zonder ingrijpende gevolgen voor de klant. Buitengebruikstelling van de software vindt zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats. Inspire/Excite kan voor zulke buitengebruikstellingen, op wat voor tijdstip dan ook, niet aansprakelijk worden gesteld.
12.4 Ter verbetering van de beveiliging van persoonsgebonden gegevens behoudt Inspire/Excite zich het recht voor om toegangscodes naar eigen inzicht te veranderen. Uiteraard wordt de klant van dit voornemen tijdig op de hoogte gebracht per e-mail.
12.5 Omdat de software en de diensten van Inspire/Excite aan meerdere gebruikers worden geleverd, is het niet mogelijk om voor een of meerdere specifieke klanten af te zien van deze verbeteringen of wijzigingen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen Inspire/Excite en de klant.

Artikel 13: Technische aansprakelijkheid

Wat we doen als er per ongeluk iets stuk gaat.

13.1 Inspire/Excite streeft naar optimale dienstverlening, zover de huidige techniek, regelgeving en overige omstandigheden dit mogelijk maken. Ondanks dat Inspire/Excite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten behoeve van de klant, is het onmogelijk om op voorhand alle technische problemen, storingen en gebreken in de software of overige diensten uit te sluiten of te voorkomen.
13.2 Daarom kan Inspire/Excite geen garantie geven met betrekking tot een onbeperkte, permanente en beveiligde toegang en gebruik van haar software en overige diensten (zonder onderbrekingen, fouten of gebreken) en ziet Inspire/Excite zich genoodzaakt enige aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van gegevens ter zake uit te sluiten.
13.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het goed functioneren van de hardware (laptops, computers, tablets, smartphones, printers, etc.), de voor de software benodigde systeemvereisten, de internetverbinding en voor de aansluiting op het energienetwerk.
13.4 Inspire/Excite kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies van gegevens of uitval van de software en de toegang daartoe door een verkeerde toepassing of onoordeelkundig gebruik van haar software en platformdienst door klant of door onjuistheden in door klant gebruikte en ingebrachte gegevens.
13.5 Inspire/Excite is niet aansprakelijk wanneer vertrouwelijke informatie door onzorgvuldig technisch handelen van de klant en/of gebruiker van de software van Inspire/Excite, in verkeerde handen valt.
13.6 Inspire/Excite kan niet garanderen dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wel dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
13.7 In geval van aansprakelijkheid van Inspire/Excite wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is deze beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs op jaarbasis (excl. BTW). Schade wegens verlies van gegevens, gederfde winst, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen of verminderde goodwill is uitgesloten.

Artikel 14: Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wat we doen als er iets niet blijkt te kloppen in onze software.

14.1 De in de software en databases aangeboden informatie, behandelprogramma’s, trainings- en voedingsschema’s, hetzij als tekst of in de vorm van afbeeldingen, werden en worden door Inspire/Excite en de aan haar verbonden experts met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en aangeboden. Ondanks deze expertise, zorg en aandacht is het vanwege de omvang en complexiteit van de materie toch mogelijk dat de inhoud van de software en databases fouten bevat of onvolledig is. Inspire/Excite is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met de inhoud van de aangeboden software en databases. Daaronder mede begrepen de eventuele schade die voortvloeit of enig verband houdt met de eventuele onmogelijkheid de software en databases te kunnen raadplegen.
14.2 Tijdens het samenstellen, uitbreiden en updaten van de software en databases maken de experts van Inspire/Excite gebruik van diverse apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen. Het is onvermijdelijk gebleken dat apparaten, hulpmiddelen en/of grondstoffen expliciet zowel als impliciet genoemd worden of in beeld worden gebracht. Hieruit mag de klant niet afleiden dat Inspire/Excite de deugdelijkheid of onfeilbaarheid van de producten in kwestie garandeert. Dat is enkel aan de producenten en hun tussenpersonen zelf voorbehouden. Inspire/Excite is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt of enig verband houdt met door de klant gebruikte apparaten, hulpmiddelen en/of grondstoffen.
14.3 Ook mag de klant uit bovengenoemd gebruik van apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen niet afleiden dat er behalve de genoemde apparaten, hulpmiddelen en grondstoffen producten geen alternatieven voor deze producten in de markt zijn die evenzeer voor het voorziene doel zouden kunnen voldoen. Aangezien de klant alleen verantwoordelijk is voor het gebruik van deze producten, wenst Inspire/Excite op geen enkele manier de vrije keuze van de klant te beïnvloeden.

Artikel 15: Overmacht

Wat we doen als er iets gebeurt waar wij helemaal niets aan kunnen doen.

15.1 Indien Inspire/Excite door overmacht is verhinderd in de nakoming van haar verplichtingen c.q. in de nakoming van de overeenkomst kan Inspire/Excite daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
15.2 Onder overmacht is in ieder geval (naar gelang de definitie van overmacht in wet en jurisprudentie) te verstaan: storingen van internet, computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten; stroomstoringen en brand; stakingen of bezettingen; stormen of overstromingen; overheidsmaatregelen; oorlog en oorlogsgevaar; ongeval en ziekte van personeel; identieke overmacht bij toeleveranciers.
15.3 Indien de overmacht langer duurt dan een periode van 2 maanden, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16: Advisering en gebruiksaanwijzingen

Wat we adviseren is altijd wetenschappelijk onderbouwd, maar zelfs de beste wetenschappers maken wel eens een foutje danwel hebben zij voortschrijdend inzicht. Wat doen we als onze adviezen niet correct blijken te zijn?

16.1 Inspire/Excite geeft alleen haar adviezen om de klant verder te helpen met zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing om er zeker van te zijn dat de adviezen correct zijn. Alle adviezen die Inspire/Excite geeft, die Inspire/Excite doet in bijvoorbeeld de software, de handleiding, op de website, via de telefoon, per e-mail, in blogs, via social media en via alle andere mogelijke kanalen, zijn geheel vrijblijvend en worden door Inspire/Excite verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
16.2 Alle informatie, gebruiks- en onderhoudsregels in de Inspire/Excite handleidingen en in de Inspire/Excite instructievideo’s zijn wel bindende aanwijzingen en maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17: Free

Wat is Free nu eigenlijk en wat moet je ermee?

17.1 Free is een Inspire/Excite demolicentie waarin bepaalde features van de software zijn beperkt. Free wordt automatisch geactiveerd, wanneer de proefperiode van 14 dagen na de registratie op de website van Inspire/Excite, is verlopen en in de tussentijd nog geen ‘Upgrade’ naar Inspire of Excite is gedaan.
17.2 Zoals bij een demolicentie gebruikelijk, heeft de gebruiker van Free slechts beperkte toegang tot het aantal mogelijke toepassingen, hulpmiddelen en databases. Verder kan de gebruiker van Free slechts beperkt aanspraak maken op de service en support van Inspire/Excite.
17.3 Aan het gebruik van Free zijn geen kosten verbonden. De gebruiker stemt toe dat Inspire/Excite periodiek hem of haar vragenlijsten voorlegt, welke dienen tot verbetering van het gebruiksgemak en de prestaties van de Inspire software.
17.4 Verder stemt de gebruiker van Free toe dat hij periodiek door Inspire/Excite benadert wordt voor commerciële en promotionele doeleinden in de vorm van telefonische enquêtes, het sturen van informatie en aanbiedingen via de e-mail of bijvoorbeeld het vertonen van reclameboodschappen via de software of per e-mail.
17.5 Inspire/Excite behoudt zich het recht voor gebruikers van Free de toegang tot de Free software te ontzeggen, bijvoorbeeld omdat de gebruiker niet of slechts incidenteel van de demoversie gebruik maakt, of om elke andere haar moverende redenen.
17.6 Inspire/Excite erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in de Free software. Ook is Inspire/Excite niet gehouden de door gebruikers van de Free software ingebrachte data of andere informatie te bewaren, op te slaan of te restitueren.
17.7 De overige onderlinge rechtsverhoudingen tussen Inspire/Excite en de gebruiker van de Free demolicentie van de software van Inspire/Excite worden allereerst bepaald door deze Algemene Voorwaarden, voor zover van toepassing.

Artikel 18: Slotbepalingen

Tot slot willen de juristen die dit ingewikkelde stuk hebben opgesteld nog het volgende met je delen…

18.1 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Inspire/Excite is gevestigd, tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden vermeld.
18.2 Op alle overeenkomsten die door Inspire/Excite worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.3 Alle geschillen tussen Inspire/Excite en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond-NL, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Inspire/Excite bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.
18.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, al dan niet op afstand, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
18.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Inspire/Excite te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van de opdrachtnemers van Inspire/Excite werken.
18.6 Inspire/Excite is bevoegd persoonsgegevens van de klant aan politie, justitie en andere rechthebbenden te verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht.
18.7 Indien een van vorenstaande bepalingen in strijd is met wet- en/of regelgeving blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

© FitMasterFreddy Venlo, 2016

Software voor en door health professionals

Onze software wordt ontwikkeld door een wetenschappelijk geschoold team van health en fitness professionals. We selecteren elke oefening met liefde en zorg, zodat we altijd de beste kwaliteit kunnen bieden.

Registreer je nu en probeer Excite 14 dagen gratis!

Direct aan de slag

Teleurstelling op de X Games

"Afgelopen week was ik in Minneapolis voor de X Games, op dit moment nog steeds de allergrootste wedstrijd in het skateboarden. Voor mij dit jaar één van de belangrijkste, vorig jaar...

Lees meer »

Hulp nodig? Ons Service & Support team staat voor je klaar!

Heb je een vraag over FitMasterFreddy? Onze medewerkers staan elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur voor je klaar.

   support@fitmasterfreddy.com
   085 - 487 59 00

Direct contact met FitMasterFreddy